OVK i Landskrona – säkerställ en frisk inomhusmiljö

11 mars 2024
Veronica Urena

editorial

Behovet av att bo och arbeta i ett hälsosamt inomhusklimat har aldrig varit mer påtagligt. I städer som Landskrona, där både gamla och nya byggnader präglar stadssiluetten, är det av största vikt att ventilationssystemen fungerar optimalt. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är ett verktyg för fastighetsägare att försäkra sig om att inomhusmiljön är säker och sund. Denna artikel kommer att utforska betydelsen av OVK i Landskrona, dess genomförande och hur du säkerställer att din fastighet uppfyller kraven.

Vad är OVK och varför är det viktigt?

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK, är en lagstadgad kontroll av ventilationssystem i olika typer av byggnader. Syftet med denna kontroll är att säkerställa att ventilationssystemet är väl underhållet och funktionellt, så att en god inomhusluftkvalitet kan upprätthållas. Detta har direkt inverkan på byggnadens invånares hälsa, eftersom dålig luftkvalitet kan leda till sjukdomar och överkänslighetsreaktioner.

I en stad som Landskrona, där en blandning av historiska byggnader och nyare konstruktioner ställer unika utmaningar för ventilationssystemen, är det extra viktigt att OVK utförs regelbundet. Fastighetsägare är ansvariga för att se till att denna kontroll utförs av behöriga personer och att eventuella brister åtgärdas i tid. Genom att regelbundet genomgå OVK säkerställer man inte bara hälsan för de som vistas i byggnaden utan också att fastigheten är i linje med gällande byggnadsföreskrifter.

ovk landskrona

Genomförandet av OVK i Landskrona

Genomförandet av OVK i Landskrona följer ett regelverk som är likartat över hela landet. En certifierad kontrollant besiktar ventilationssystemet och kontrollerar att det uppfyller myndigheternas krav. Det innefattar att se över lufthastighet, ljudnivå, filter och renlighet, samt att energiprestandan är i godtagbart skick. Vidare görs en bedömning av hur väl systemet upprätthåller ett hälsosamt klimat i byggnaden.

Som fastighetsägare i Landskrona är det viktigt att du anlitar en kvalificerad och erfaren kontrollant. Då ventilationssystemet kan skilja sig avsevärt mellan olika byggnader, krävs det kunskap för att kunna göra en korrekt bedömning. Det är också viktigt att vara medveten om att OVK ska genomföras med regelbundna intervaller för vissa byggnader så ofta som var tredje år.

Förutom själva inspektionen kan din OVK-kontrollant också ge råd om hur du kan förbättra ditt systems prestanda och därmed även luftkvaliteten. Detta kan innebära allt från att rensa ventiler till att installera ny utrustning som är mer energieffektiv och effektiv i luftbehandlingen.

Som fastighetsägare i Landskrona bär du det yttersta ansvaret för att OVK utförs. Detta innebär inte bara att se till att kontroller genomförs regelbundet, utan också att du vidtar åtgärder baserat på de rekommendationer och krav som framkommer från kontrollen. 

Läs mer om OVK besiktning Landskrona!

Fler nyheter